Kerkenraad

Voor het dagelijkse bestuur van onze gemeente is er een kerkenraad in het leven geroepen.
Binnen de kerkenraad zijn er diverse mensen actief, die allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Het spectrum aan taken is ondergebracht onder twee groepen mensen: de ouderlingen en de diakenen.

Ouderlingen
janteekensMijn naam is Jan Teekens. Samen met Alice en onze drie kinderen woon ik in Utrecht-oost. Ik ben één van de ouderlingen in onze gemeente en bovendien voorzitter van de kerkenraad.

Als ouderling probeer ik gemeenteleden te helpen om christen te zijn in het leven van elke dag. Soms gaat het over heel praktische zaken, vaak ook spreken we over echte levensvragen: wie ben je en wat betekent dat? Wat geloof je daarover? Als voorzitter geef ik leiding aan vergaderingen en ben ik in het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de activiteiten die gericht zijn op het naar elkaar omzien en elkaar steunen in het geloof.

We willen er als kerk zijn voor elkaar en ook iets beteken voor onze stad. Dat gaat hand-in-hand. We kunnen alleen iets betekenen voor mensen die op zoek zijn naar God als we een open en veilige omgeving zijn voor iedereen. Dat is iets wat we als mensen samen steeds meer willen leren, en tegelijk iets waar we organisatorisch aan kunnen werken. Dat laatste doen we onder andere in de kleine groepen waarin we door de weeks in onze eigen wijk of buurt bij elkaar komen om te eten, te leren en het leven met elkaar te delen. We noemen dat ‘huiskringen’, een plek om thuis te zijn, maar waar je ook makkelijk eens kunt buurten.