Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten en deze gemeenten bezitten zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Plaatselijke gemeenten zijn gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft ruimte aan kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Utrecht (Centrum), hierna Rehobothkerk genoemd, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die we van u ontvangen ten behoeve van verwerking in onze ledenadministratie en via uw bezoek aan en gebruik van onze website (www.utrecht-centrum.nl). De Rehobothkerk geeft alleen de noodzakelijke gegevens van haar leden door aan derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan gedacht worden aan administratiekantoren, bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails en aan internetdiensten zoals churchbook.nl

Doel van verwerking

De Rehobothkerk hecht belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid op elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het organiseren van bijeenkomsten en voor administratieve doeleinden.

Verwerking van uw gegevens

Van onze (gast)leden worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Een beperkt aantal algemene persoonsgegevens is op het beveiligde deel van de website toegankelijk voor de leden. De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • geslacht;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • geboortedatum;
 • telefoon en e-mail;
 • dooplid/belijdend lid;
 • wijk of huiskring.

Daarnaast worden de volgende (kerkelijke) gegevens geregistreerd:

 • geboorteplaats
 • datum en kerk van doop
 • datum en kerk van belijdenis
 • burgerlijke staat (“gehuwd met…”)
 • datum en kerk van huwelijksbevestiging
 • datum van binnenkomst en kerk waaruit het lid afkomstig is
 • naam ouders (bij zelfstandig wonende doopleden)

Deze gegevens zijn niet voor andere gemeenteleden zichtbaar, maar alleen voor het Kerkelijk Bureau.

Op het publieke deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van functionele e-mailadressen, bijvoorbeeld met de domeinnaam utrecht-centrum.nl (zoals <functie>@utrecht-centrum.nl).

De Rehobothkerk informeert leden over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Ook kunnen tijdens bijeenkomsten mededelingen worden gedaan met betrekking tot leden.

Uitzending kerkdiensten

Via onze website is het mogelijk om live mee te luisteren en/of te kijken met de samenkomsten. Deze livestream is met name bedoeld voor (gast)leden die de zondagse samenkomst of bijzondere bijeenkomst om persoonlijke redenen niet bij kunnen wonen. In de kerkdiensten worden soms namen genoemd van leden, bijvoorbeeld in geval van nieuwe en vertrekkende leden, in het kader van bijzondere gebeurtenissen zoals doop en huwelijk, of om voorbede te doen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Rehobothkerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn, met uitzondering van die gegevens die voor alle gemeenteleden toegankelijk zijn, zoals boven vermeld. Ook zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De ledenadministratie bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en wettelijk vereist is.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens, of gebruik maken van recht op beperking van de verwerking.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de Rehobothkerk van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de ledenadministratie, via kerkelijkbureau@utrecht-centrum.nl.

Website

Onze website bestaat uit een extern (publiek) gedeelte dat vrij toegankelijk is, en een intern gedeelte dat alleen bestemd is voor (gast)leden en die alleen te bezoeken is met een persoonlijke inlog. Op sommige pagina’s van onze publieke website is het mogelijk om een reactie te plaatsen, waar dan gevraagd wordt naar uw naam en uw e-mailadres. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Sociale media

De Rehobothkerk is op sociale media te vinden, zoals Facebook en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Rehobothkerk volgt zelf ook sociale-mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Websites van derden / links

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Utrecht, 7  december 2020